Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 
M.p.z.p. węzeł Marsa - Płowiecka uchwalony13-12-2012

Dziś uchwaliliśmy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa - Płowiecka wraz z autopoprawkami oraz z 17 poprawkami wnioskowanymi przez Komisję Ładu Przestrzennego.

Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy w sprawie koncepcji m.p.z.p. rejonów Michałowa i Szmulowizny25-10-2012

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy przyjęliśmy STANOWISKO w sprawie zaopiniowania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny o następujacej treści:

"§1 Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy po zapoznaniu się z przedstawionymi na posiedzeniu KŁP wariantowymi koncepcjami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny – pozytywnie opiniuje rozwiązania przyjęte w wariancie II.

§2 1. Widząc konieczność poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej tej części Pragi, na tyle głębokiej, by spowodowała ona zmianę obecnego wizerunku Dzielnicy, Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, w szczególności za zasadne przyjmuje zaprezentowane rozwiązania komunikacyjne dotyczące przebiegu projektowanej ulicy Tysiąclecia oraz projektowanej ulicy Nowo-Kijowskiej (tzw. Trasy Świętokrzyskiej).

2. Uznając ważność i potrzebę budowy ulicy Tysiąclecia oraz ulicy Nowo-Kijowskiej (tzw. Trasy Świętokrzyskiej), przy jednoczesnej wiedzy na temat sprzeciwu społecznego jaki projektowany przebieg tych ulic budzi, KŁP stoi na stanowisku, że:

Projektowana obecnie ulica Tysiąclecia winna zostać wpisana w układ przestrzenny terenów Szmulowizny i Michałowa jako ulica miejska, o przekroju dostosowanym do warunków lokalnych. Pierwotnie ulica (Trasa) Tysiąclecia była planowana jako wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej. Po podjęciu decyzji dotyczącej realizacji obwodnicy przez Rondo Wiatraczna trasa ta straciła na znaczeniu i ograniczono jej klasę do ulicy zbiorczej. Ulica Tysiąclecia będzie obsługiwała węzeł przesiadkowy dworca kolejowego i autobusowego Warszawa – Wschodnia. Zaproponowany przez autorów koncepcji kształt ulicy i jej parametry pozwolą korzystnie ukształtować przestrzeń miejską Szmulowizny i Michałowa, wykształcić pierzeje uliczne oraz stworzyć lokalne miejsca i placyki.
Budowa według wykonanego już projektu ulicy Nowo-Kijowskiej (tzw. Trasy Świętokrzyskiej) istotnie narusza Park przy Kawęczyńskiej, przyczyni się także do wyburzenia budynku na tzw. obszarze Młyna Michla. KŁP apeluje tym samym o rozważenie przeprojektowania przebiegu tej trasy w zaproponowany przez autorów koncepcji sposób. Przesunięcie (na odcinku wschodnim) projektowanej ulicy Nowo-Kijowskiej do linii kolejowej pozwoli ominąć wpisany do rejestru zabytków zespół dawnego Młyna Michla i w minimalnym stopniu naruszy teren Parku na Michałowie. Przyjęcie tego rozwiązania w rezultacie umożliwi efektywniejsze wykorzystanie tych terenów - na postulowane przez mieszkańców Michałowa: zespół usług kultury (obszar dawnego Młyna Michla) oraz cele rekreacyjne (Park).

§3 W związku z powyższym stanowiskiem Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy postuluje podjęcie działań, które umożliwiłyby na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny poprowadzenie ulicy Tysiąclecia oraz przy realnej ocenie jej zmiany przeprojektowanie zaplanowanego przebiegu ulicy Nowo-Kijowskiej (tzw. Trasy Świętokrzyskiej) na podstawie rozwiązań zaproponowanych w przyjętym wariancie II koncepcji projektu w/w planu miejscowego."

M.p.z.p. obszaru Centrum Międzylesia uchwalony04-10-2012

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Międzylesia wraz z 5 poprawkami wnioskowanymi przez Komisję Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy.

Projekt m.p.z.p. rejonu św. Katarzyny20-09-2012

Na wniosek Komisji Ładu Przestrzennego podczas Sesji Rady m.st Warszawy przegłosowaliśmy poprawkę do projektu m.p.z.p rejonu św. Katarzyny polegającą na wydzieleniu dawnego Dworku Wojewodziny, Księżego Stawu i Gucin Gaju do dalszewgo procedowania w celu ustalenia możliwości i warunków przestrzennych dla tego terenu, który jest objęty nadzorem konserwatorskim.

Komisja Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy od początku kadencj m.in. zaopinowała: 9 projektów uchwał w spr. uchwalenia oraz 9 projektów uchwał w spr. przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.02-01-2012

Komisja Ładu Przestrzennego od początku kadencji (2010-2014) odbyła 24 posiedzenia, podjęła 62 uchwały wyrażające opinie do omawianych materiałów.

W trakcie obrad Komisja m.in. opiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • rejonu Dworca Gdańskiego,
 • rejonu Brzezin,
 • osiedla Tarchomin – cz. IV,
 • obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów,
 • terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”,
 • rejonu ul. Okopowej,
 • w rejonie ul. Nowoursynowskiej,
 • Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki,
 • zachodniej części Ursynowa Północnego.

oraz opiniowała projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • rejonu ul. Tynkarskiej,
 • rejonu ul. Podskarbińskiej,
 • rejonu Augustowa,
 • obszaru Karolin Wschodni,
 • obszaru Odolan,
 • obszaru Błota,
 • w rejonie ul. Bohaterów Września,
 • Jelonki Południowe,
 • rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.