Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 41 [42] 
M.p.z.p. rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej przyjęty18-04-2013

Właśnie przyjęliśmy wraz z autopoprawkami miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej.

M.p.z.p. rejonu Placu Unii Lubelskiej-część północna uchwalny18-04-2013

Rada m.st. Warszawy przyjęła jednogłosnie projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej-część północna.

37 poprawek do projektu m.p.z.p. obszaru Sadyby Północnej18-04-2013

Dziś Rada m. st. Warszawy przyjąła na wniosek Komisji Ładu Przestrzennego 37 poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadyby Północnej

Sprawozdanie z prac Komisji Ładu Przestrzennego za 2012 rok03-04-2013

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego przyjeliśmy Sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok. W ciągu zeszłego roku odbyliśmy 31 posiedzeń Komisji - najwiecej ze wszystkich pozostałych Komisji Rady m.st. Warszawy. Treść Sprawozdania poniżej:

"Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w 2012 roku

W 2012 roku Komisja Ładu Przestrzennego odbyła 31 posiedzeń, podjęła 74 uchwały wyrażające opinie do omawianych materiałów.

W trakcie obrad Komisja opiniowała:

1. projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • w rejonie ul. Sągi
 • obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część I
 • terenu Żoliborza Powązki
 • Winnicy w rejonie ul. Światowida – część I
 • rejonu ulicy Opaczewskiej
 • Targówka Fabrycznego w rejonie ulic: Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej
 • rejonu ulic Wolskiej i Płockiej
 • rejonu Czyste – rejon ul. Prądzyńskiego
 • rejonu św. Katarzyny
 • rejonu ulicy Gilarskiej
 • osiedla Tarchomin – Część II
 • obszaru Centrum Międzylesia
 • Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej
 • fragmentu osiedla Powsin w rejonie ulicy Czekoladowej
 • obszaru węzeł Marsa – Płowiecka
 • rejonu Placu Unii Lubelskiej

2. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia (zmiany) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej
 • w rejonu ul. Kłobuckiej
 • rejonu ulicy Chłopickiego
 • terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej
 • rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i   ul. Sandomierską w kwartale E11 i E12
 • rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)
 • rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale C5MW(MN)
 • obszaru Karolin Zachodni
 • rejonu ul. Ostrobramskiej
 • rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj
 • obszaru Nowy Rembertów
 • rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego
 • obszaru Wesoła – Groszówka Północ

3. projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące podziału planów i sprostowania treści uchwał:

 • w rejonie ul. Siedliskowej
 • rejonu Czyste
 • Służewa
 • rejonu ronda Wiatraczna
 • obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W
 • rejonu Anecina Północnego
 • rejonu Jazdowa
 • rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej
 • Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej
 • rejonu św. Katarzyny
 • obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów
 • Stara Miłosna - część Północna-nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła
 • terenów po zachodniej stronie Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej

4. wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej,
 • Winnicy Północnej
 • rejonów Michałowa i Szmulowizny
 • obszaru Karolin Wschodni
 • osiedli Bemowo III i Bemowo V
 • w rejonie ulicy Chodkiewicza
 • Odolan
 • Kępy Tarchomińskiej
 • rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej
 • osady Dąbrowka

5. inne:

 • w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka
 • w sprawie budżetu m.st. Warszawy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2042,
 • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.

6. Komisja rozpoczęła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.

7. Ponadto Komisja:

 • wyraziła opinię do 11 wniosków zgłoszonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania terenu
 • przyjęła stanowisko dotyczące zaopiniowania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny
 • wybrała Przewodniczącego Międzykomisyjnego zespołu ds. rozwiązania kwestii roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną
 • zapoznała się z informacją Biura Ochrony Środowiska na temat planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego
 • otrzymała z BAiPP tzw. „aktualności planistyczne” dotyczące stanu realizacji planów miejscowych

8. Komisja występowała do władz m.st. Warszawy, dzielnic i komisji z wnioskami m.in.:

 • o przeprowadzenie konsultacji społecznych  dotyczących koncepcji zagospodarowania Parku Wiśniewo,
 • o  przygotowanie harmonogramu obejmującego planowane w okresie najbliższych dwóch lat prace dot. planów miejscowych, które będą przedstawiane Komisji,
 • w sprawie rozwiązań komunikacyjnych i możliwości zagospodarowania terenów kolejowych w rejonie węzła Marsa-Płowiecka. 

Na bieżąco Komisja rozpatrywała sprawy przedstawiane przez uczestniczących w posiedzeniach Komisji mieszkańców oraz sprawy zgłaszane przez członków Komisji, zapoznawano się z korespondencją kierowaną do Komisji.

Do wiadomości Komisji wpływały też uchwały i stanowiska rad dzielnic m.st. Warszawy.

Przewodniczący

Komisji Ładu Przestrzennego

dr Michał Czaykowski"

Poprawki do projektu m.p.z.p. w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza21-03-2013

Podczas LII Sesji Rady m. st. Warszawy - na wniosek Komisji Ładu Przestrzennego - przyjeliśmy 7 poprawek w rejonie ulicy Siedliskowej część pierwsza.

m.p.z.p. obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów - Cześć I uchwalony21-03-2013

Uchwaliliśmy dziś podczas LII Sesji Rady m. st. Warszawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów – część I.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.