Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 uchwalony21-04-2016

Właśnie uchwaliliśmy mikroplan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1, na terenie którego znajduje sie XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w 2015 roku13-04-2016

W 2015 roku Komisja Ładu Przestrzennego odbyła 21 posiedzeń, podjęła 48 uchwał wyrażających opinie do omawianych materiałów (pierwsze czytania projektów uchwał).

W trakcie obrad Komisja zapoznała się i opiniowała:
• projekty uchwał dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy:
- w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszarów i fragmentów dróg oznaczonych nr 35, 74, 114, 119 i 122 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

• projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- rejonu ul. Tynkarskiej – część I
- rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (omówienie)
- rejonu ul. Zwoleńskiej – część I
- rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj - część I
- Służewa
- obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła

• projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego
- okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74
- dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską
- dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53
- Cmentarza Wojskowego
- Pasa Nadwiślańskiego na Żoliborzu
- rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata
- rejonu Cytadeli Warszawskiej
- obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego
- ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej
- otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej
- Pasa Nadwiślańskiego na Bielanach
- dla północnej części Targówka Mieszkaniowego


• projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha
- rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego
- okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska
- rejonu Ronda Wiatraczna - część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10HB
- obszaru Jelonki

• wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- rejonu ul. Ostrobramskiej
- rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
- rejonu ulicy Chłopickiego
- rejonu ulicy Podskarbińskiej
- Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie

• projekty uchwał dotyczące pomników:
- wzniesienia pomnika Feliksa Stamma

• skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- obszaru Miasto-Ogród Sadyba część I
- Henrykowa
- rejonu Sielce-Beethovena
- Wierzbna w rejonie ulicy Krasickiego
- rejonu ul. Towarowej
- rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14
- rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7
- rejonu Jazdowa część zachodnia
- rejonu Nowodwory Południowe

 inne:
- w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
- w sprawie budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 i 2016,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-20142 i 2016-2042,
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 r.

• Komisja podjęła stanowiska:
- w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewa
- w sprawie wniosku o utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ewidencyjnego 2/2 z obrębu 1-05-53
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego
- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Ursynów

Ponadto Komisja:
 wyraziła opinię do trzech wniosków Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczących połączenia i podziału nieruchomości w rejonie Borkowa

• omówiła:
- sprawę wpisania do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Sielc Północnych i wystąpiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków „układu urbanistycznego Sielce Północne” oraz „układu urbanistycznego Sielce A”
- wniosek mieszkanki dotyczący interpretacji zapisów uchwały Nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - część „Żołny”, w zakresie możliwości zabudowy działki
- wniosek mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/65 i 4/23 z obrębu 11029 położonych przy ul. Grzegorzewskiej w Dzielnicy Ursynów (część terenu tzw. Górki Ursynowskiej)

• zapoznała się z informacjami:
-  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat samowoli budowlanych na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem ważnych przestrzeni publicznych
- na temat postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy toczących się w Urzędzie Dzielnicy Mokotów dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa

• wystąpiła do BAiPP m.in.:
- z wnioskiem o przygotowanie analizy szacunkowych kosztów zmiany mpzp obszaru Ursynów Południe-Kabaty (uchwała nr XXXVI/1090/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.07.2008r.) z uwzględnieniem ewentualnych odszkodowań dla inwestora, przy założeniu zmniejszenia kubatury Galerii np. o 50%, 75%
- o przygotowanie analizy obszarowej dotyczącej Służewa Niskiego

Na bieżąco Komisja rozpatrywała sprawy przedstawiane przez uczestniczących
w posiedzeniach Komisji mieszkańców oraz sprawy zgłaszane przez członków Komisji, zapoznawano się z korespondencją kierowaną do Komisji.

Do wiadomości Komisji wpływały też uchwały i stanowiska rad dzielnic m.st. Warszawy.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego

dr Michał Czaykowski

 

Posiedzenie Komisji w dniu 14 kwietnia br.12-04-2016

W dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, na które serdecznie zapraszam.

W trakcie posiedzenia będziemy: kontynuować pierwsze czytania projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część II a oraz omawiać projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej.

Link:   https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0011578a/xmkzcgxmuqagrmsabeufyeczwopwzsmv/porzadek_ladu_14_04_2016_.pdf

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 7 kwietnia br.05-04-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN.
W porządku obrad m.in.: kontynuacja pierwszego czytania projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, omówienie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część IIa oraz Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej.
 

Warsztaty "charrette" dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego04-04-2016

Od 14 do 20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej odbędą się pierwsze w Warszawie warsztaty "charrette" dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego.

Warszaty charette są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, renomowaną pracownię urbanistyczną MAU oraz firmę Mediatorzy.pl. Jest to trzeci etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

Warsztaty "charrette" są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin "charrette" został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty "charrette" pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet regionów. Dzisiejsze warsztaty "charrette" cechuje interaktywność, rzeczowość rozwiązań oraz syntetyczność opracowania, oparte na realnych możliwościach wdrażania projektu.

Tematami przewodnimi warsztatów będą:

(1)  Zieleń na Polu – Pole jako ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność w parku

(2)  Komunikacja – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy

(3)  Funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników o różnych potrzebach i rożnych grup wiekowych, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia, mała architektura

(4)  Pies na Polu – jak odpowiedzieć na potrzeby właścicieli psów i potrzeby innych użytkowników parku

(5)  Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu

Wiecej na:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/jakie-pole-mokotowskie-pierwsze-w-warszawie-warsztaty-charrette

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 31 marca br.25-03-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek), godz. 17.15, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN.

W porzadku obrad m.in.: przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r., pierwsze    czytanie projektu    uchwały    Rady    m.st.    Warszawy    w    sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Ursynowa  Zachodniego  w dzielnicy Ursynów  m.st.  Warszawy  – część zachodnia A, w    sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 oraz kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej.
 

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.