Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
O zielonych Odolanach w Przeglądzie Wolskim27-11-2015

Polecam listopadowy felieton w "Przeglądzie Wolskim".

Walka o zielone Odolany

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zapewni tereny zielone na Odolanach, idą w ekspresowym tempie.

W lutym br. pisałem o procedurze sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Odolan, gdzie znajduje się między innymi teren zielony przy ul. Sowińskiego – wskazany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” z 2006 r. Północna część tego terenu została zwrócona spadkobiercom, co skutkowało zabudową mieszkaniową w tym miejscu. Nie da się już jej zatrzymać, jednak warto uratować choćby tylko część terenu, który miał być przeznaczony na park na Odolanach.

Jako wolski radny robiłem wszystko, aby plan, który będzie stanowił o prawnym przeznaczeniu między innymi części obszaru przy ul. Sowińskiego na teren parkowy (zieleni urządzonej – ZP), powstał jak najszybciej. Udało się już doprowadzić do przyspieszenia wyłożenia do publicznego wglądu tego projektu planu w celu jego uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy.

Procedura uchwalania tego planu jest bardziej skomplikowana niż zazwyczaj. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Tymczasem obowiązujące studium jest właśnie zmieniane. Tworzymy więc jednocześnie dwa dokumenty – ogólny, czyli zmiany w studium, i szczegółowy, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do czasu uchwalenia tego planu konieczne jest zakończenie procedury zmiany studium tak, aby plan był zgodny ze studium obowiazujacym w momencie uchwalania planu. Dobra wiadomość dla mieszkanców Odolan jest taka, że zmiana ta nastąpi szybko i nie opóźni przyjęcia projektu planu obszaru Odolan, bo zmiany studium również zostały właśnie wyłożone. Trzeba podkreślić, że bardzo rzadko się zdarza, aby te procedury trwały równolegle, w tym samym momencie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu czy też zmiany studium to w istocie konsultacje społeczne. Dlatego zachęcam mieszkanców Woli, a szczególnie Odolan, do składania uwag – także tych pozytywnych – zarówno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i do zmienianego studium. Projekt planu oraz zmiany studium wyłożone do wglądu mieszkańców zostały do dnia 9 grudnia br. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

Link:

https://przegladwolski.pl/wp-content/uploads/2015/11/PrzegladWolski_nr10-2015.pdf

M.p.z.p. obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła uchwalony!26-11-2015

Dziś Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła.

Stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie tunelu pod torami w Rembertowie26-11-2015

Właśnie przyjeliśmy Stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie budowy tunelu drogowego pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera” na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Sesja Rady m.st. Warszawy w dniu 26 listopada br.23-11-2015

Zapraszam na XX posiedzenie Rady m.st. Warszawy w dniu 26 listopada 2015 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. (wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej), o godz. 10.30. W porządku obrad projekty uchwał Rady m.st. Warszawy m.in. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej.

Link do prządku obrad:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8AF8A0D1-A2F0-4883-AE0F-371B7E1A4AD9.htm?

Tego samego dnia o godz. 10.00 w Sali Warszawskiej PKiN odbędzie się dokończenie XIX sesji Rady m.st. Warszawy z następującym porządkiem obrad: projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie budowy tunelu drogowego pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera” na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i sprawy różne.

Reduta Ordona zabytkiem19-11-2015

W dniu 16 listopada br. Mazowiecki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego DZIEŁO FORTYFIKACYJNE NR 54 (REDUTA)  – pozostałość po umocnieniach obronnych Warszawy, miejsce walk stoczonych 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 - październik 1831) z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.
Z uzasadnienia decyzji:  „(…)Przedmiotowe dzieło fortyfikacyjne samodzielnej obrony biernej, o sześciobocznym narysie, położone jest w obszarze dzielnicy Ochota, w sąsiedztwie Ronda Zesłańców Syberyjskich, z czego blisko 1/3 powierzchni szańca usytuowana jest obecnie w pasie Alej Jerozolimskich, zaś przeciwległy kraniec umocnienia ogranicza ulica Na Bateryjce.
Budowa fortyfikacji wokół lewobrzeżnej części stolicy rozpoczęła się niemal nazajutrz po nocy listopadowej 1830 roku i prowadzona była z różnym natężeniem i skutecznością do początku września następnego roku, czyli szturmu Warszawy przez wojska rosyjskie. Wchodząc w skład kompleksu fortyfikacji wolskich reduta nr 54 osłaniała, wraz z położonym na północny-wschód od niej dziełem nr 55, główną placówkę − redutę wolską z kościołem św. Wawrzyńca, dowodzoną przez gen. Józefa Sowińskiego (wpisana do rejestru zabytków nieruchomych decyzją z dnia 20 sierpnia 2003 roku).(…)
(…)Kazus tzw. Reduty Ordona wskazuje na wyraźne współistnienie mitu powstańczego i mitu literackiego; związku w tradycji niepodległościowej Polski niezwykle trwałego. „Reduta Ordona” – wiersz Adama Mickiewicza powstał na emigracji w 1832 roku, na podstawie relacji uczestnika tych wydarzeń, przyjaciela poety - Stefana Garczyńskiego. W scenie finałowej Ordon, nie chcąc oddać wrogowi amunicji (zgodnie z zaleceniem generała Józefa Bema, wizytującego redutę w przeddzień walk), wysadza się wraz z całym jej składem w powietrze. Jest to wersja literacka, gdyż w rzeczywistości dowódca artylerii przeżył. Tym niemniej opinia o celowym wysadzeniu reduty nr 54 przez Ordona, jak i jego bohaterskiej śmierci była długo kwestią bezsporną. Niezależnie od odmiennej prawdy historycznej recytacja mickiewiczowskiej „Reduty Ordona” stała się ważnym elementem patriotycznej edukacji kolejnych pokoleń Polaków. Sugestywność wizji narodowego wieszcza i potencjał znaczeniowy dzieła nr 54 jako autentycznego miejsca zdarzeń Powstania Listopadowego (w tym miejsca „pochówku” jego uczestników – Polaków i Rosjan) - potwierdzonego zarówno źródłowo, jak i w toku współczesnych badań – współdecyduje o potrzebie wzmożenia ochrony konserwatorskiej w formule wpisu zabytku do rejestru zabytków nieruchomych.(…)”

Link:
https://www.mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-przeglad/48-gora/940-dzieo-fortyfikacyjne-54-reduta-zabytkiem

Posiedzenie Komisji w dniu 19 listopada br.13-11-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala Witkacego, VIp. PKiN.

W porządku obrad m.in. kontynuacja prac nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie.

Link:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010ec66/vuziqvhqlcpvijekqdpowhrmpaptilpu/porzadek_ladu_19_11_2015_.pdf

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.