Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
M.p.z.p. rejonu ulicy Zwoleńskiej- częśc II wyłożony21-03-2016

 

 

Do dnia 30 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 można zapoznać sie z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej – część II.

Ewentualne uwagi do wyłożonego planu można składać do dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Wyłożony projekt m.p.z.p. rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”10-03-2016

Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” (Targówek). Z projektem można się zapoznać do dnia 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Kondratowicza 20, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

W haloursynow.pl m.in. o naszym Stanowisku nr 5 z dnia 3 marca br.08-03-2016

W haloursynow.pl  m.in. o naszym Stanowisku nr 5 z dnia 3 marca br. w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomośćiami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6 - 5/14 oraz części działki ewid. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400 m² położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i I. Gandhi.

Link: https://dom.haloursynow.pl/artykuly/wojna-o-parking-przy-pileckiego-gandhi-co-wybuduje,5648.htm

Stanowisko Komisji w sprawie nieruchomości położonej u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i I. Gandhi04-03-2016

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego przyjęliśmy Stanowsko nr 5 w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomośćiami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6 - 5/14 oraz części działki ewid. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400 m² położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i I. Gandhi, następującej treści:

"Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, wyrażając intencję nie blokowania mieszkańcom możliwości uregulowania stanu prawnego swoich nieruchomości, apeluje do Pani Prezydent m.st. Warszawy o wydzielenie z całego obszaru będącego przedmiotem wniosku SM „Imielin” w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych między ulicami: Ciszewskiego, Dereniową, Gandhi, Pileckiego - terenu oznaczonego jako działki ewidencyjne nr 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13 i 5/14 oraz części dz. ew. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7.400m2 położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i Indiri Gandhi oraz zawieszenie przekazania ww. terenu o pow. 7.400m2 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.
Ponadto Komisja wnioskuje, aby do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego były przedłużane krótkoterminowe umowy dzierżawy wydzielonego terenu oraz zwraca się z apelem o niepodejmowanie żadnych działań mających na celu zbycie przedmiotowej nieruchomości."

 

Projekt m.p.z.p. dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II wyłożony03-03-2016

Do dnia 30 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 21 marca 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, Ip.

Ewentualne uwagi do wyłożonego projektu będzię można wnieść do dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 3 marca br.02-03-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 3 marca 2016 r. (środa) o godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

W porządku obrad m.in.: przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomośćiami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6 - 5/14 oraz części działki ewid. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400 m² położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i I. Gandhi; pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   Zachodniego   Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.