Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Kolejne przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów11-12-2015

Na wczorajszym posiedzeniu Rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy kolejne przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadwiślańskiego na Bielanach oraz  dla północnej części Targówka Mieszkaniowego.

Budżet na 2016 rok uchwalony10-12-2015

Dziś Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok.

 Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 13 368 700 168 zł, co oznacza jednak ich globalny spadek w stosunku do 2015 r. o 4,2%, w następstwie zakładanych niższych wpływów o charakterze jednorazowym, w tym przede wszystkim środków unijnych, wynikających z finalnych rozliczeń zadań dofinansowanych w ramach kończącej się perspektywy unijnej.

Budżet Warszawy na 2016 rok obejmuje wydatki  w kwocie 14 785 323 037 zł.

Największe wydatki inwestycyjne w zakresie kwot wydatkowych w 2016 r. dotyczyć będą takich zadań jak:

1. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta  265 148 017 zł,
2. Budowa Szpitala Południowego  179 993 911 zł,
3. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej  125 000 000 zł,
4. Projekt i budowa II linii metra  89 918 644 zł,
5. Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów  63 493 456 zł,
6. Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK  59 115 835 zł,
7. Budowa ul. Czerniakowskiej - bis  50 000 000 zł,
8. Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty  48 838 727 zł,
9. Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I  44 551 334 zł.

Budżetu na 2016 r. zamyka się deficytem w wysokości 1 416 622 869 zł finansowanym w całości ze środków własnych m.st. Warszawy.
Rok 2016 będzie kolejnym rokiem spadku zadłużenia Miasta. Będzie ono niższe o 181 202 760 zł od planowanego na koniec 2015 r. i wyniesie 5 676 809 875 zł. W relacji do dochodów ogółem wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wyniesie 42,46%.

Stanowisko Komisji w sprawie części działek o nr 65/2 i 4/23 z obrębu 11029 w Dzielnicy Ursynów09-12-2015

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego przyjęliśmy stanowisko o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej - Szolc Rogozińskiego w gminie Warszawa - Ursynów dla części działek o nr 65/2 i 4/23 z obrębu 11029 (Uchwała nr 694 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 12 marca 2002 roku).
 

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 3 grudnia01-12-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 3 grudnia 2015 r. (czwartek) godz. 17.15, sala A. Mickiewicza, wejście F.

W porządku obrad m.in. zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016-2042, zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta, kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, omówienie wniosku mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/65 i 4/23 z obrębu 11029 położonych przy ul. Grzegorzewskiej w Dzielnicy Ursynów (część terenu tzw. Górki Ursynowskiej) oraz sprawy różne.

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne projektu "Zielona ściana"30-11-2015

Dziś o godz. 18 w Teatrze Ochoty przy ul. Reja 9 zacznie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne projektu pn. „Zielona ściana” wzdłuż ul. Wawelskiej.

Celem projektu jest przyczynienie się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia natężenia hałasu w rejonie Kolonii Staszica i Kolonii Lubeckiego – reprezentacyjnego fragmentu Starej Ochoty.

Spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie zagospodarowania Parku Dolina Służewska27-11-2015

W dniu 30 listopada br. (najbliższy poniedziałek) o godzinie 18.00 w Służewskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie  zagospodarowania Parku Dolina Służewska.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z KONSULTACJI

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zebranych uwag i opinii mieszkańców Dzielnicy Mokotów stwierdzić należy, że spośród blisko 2.100 otrzymanych głosów zdecydowana większość jest zadowolona z obecnego stanu zachowania parku. Bardzo silnie akcentowana jest potrzeba zachowania wartości przyrodniczo-krajobrazowych, jako najcenniejszych elementów parku, przy oczekiwaniach dotyczących wzbogacenia elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, toalety) oraz uporządkowania układu ciągów pieszych.

Duża liczba uwag dotyczyła konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa w parku, co w przypadku działań inwestycyjnych przekłada się na konieczność wykonania oświetlenia parkowego (w szczególności w przejściu pod ulica Puławską), przy czym podnoszone były obawy związane z negatywnym oddziaływaniem nadmiaru oświetlenia  na zwierzęta żyjące w parku.

Większość osób uczestniczących w konsultacjach oczekuje rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych, ale bez wykonywania nowych.

Zdecydowana większość popiera połączenie pieszo-rowerowe pod ulica Puławską, ale główny ruch rowerowy postuluje wyprowadzić poza park do układu ścieżek rowerowych towarzyszących parkowi.

Niemal wszyscy uczestnicy konsultacji nie chcą na terenie parku jakichkolwiek obiektów, które generowałyby zwiększone oddziaływanie akustyczne na tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym toru nartorolkowego, a opowiadają się za zagospodarowaniem zielenią tłumiącą istniejące uciążliwości od ciągów komunikacyjnych. Z podobną dezaprobatą mieszkańcy odnosili się  do zaproponowanych boisk sportowych oraz kąpieliska.

 

Link:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/dolinka-sluzewska-spotkanie-podsumowujace-konsultacje

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.