Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Przedłużenie terminu składania uwag do projektu m.p.z.p. okolic tzw. Ściany Wschodniej 29-12-2015

Właśnie został przedłużony termin składania uwag do wyłożonego projektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej. Przedłużony nieprzekraczalny termin ustalono do dnia 26 stycznia 2016 roku. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

O bezpiecznym przejściu dla pieszych w Przeglądzie Wolskim28-12-2015

W grudniowym "Przeglądzie Wolskim" o bezpiecznym przejściu dla pieszych.

Ponad rok temu mając na uwadze liczne interwencje mieszkańców Muranowa, zwróciłem się do władz miasta o montaż świateł przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nowolipki i Smoczej.

W uzasadnieniu podałem, że na skrzyżowaniu tym dochodzi do wielu kolizji i wymuszeń, szczególnie wobec osób starszych. Również bliska odległość od żłobka, szkoły plastycznej, kościoła św. Augustyna oraz przystanków autobusowych wskazuje na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu na tym skrzyżowaniu.

W odpowiedzi na moje trzy interpelacje w przedmiotowej sprawie uzyskałem informację, „że Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wykonał analizę celowości budowy sygnalizacji świetlnej zgodnie z zasadami kryterium punktowego określonymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Stwierdzono, że uwzględnione w kryterium czynniki nie wskazują jednoznacznie na konieczność zastosowania sygnalizacji w omawianym miejscu.

Wskazano również, że w Warszawie sukcesywnie budowane są sygnalizacje świetlne, w szczególności uprzywilejowane są miejsca, w których kryterium punktowe zasadności budowy sygnalizacji wykazało 100 i więcej punktów. Tymczasem, jak wynika z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, przedmiotowe skrzyżowanie uzyskało 54 punkty. A zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem „w przypadku wartości sumy z przedziału od 50 do 100 punktów można przyjąć, że uwzględniane w kryterium czynniki nie wskazują jednoznacznie ani konieczności, ani braku potrzeby zainstalowania sygnalizacji”.

W mojej ocenie Zarząd Dróg Miejskich jest w błędzie, gdyż z przywołanego wyżej rozporządzenia (załącznik nr 3 pkt 6.1.) wynika, że celem nadrzędnym i wystarczającym przy rozpatrywaniu zasadności budowy sygnalizacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu! A pkt 6.3. wskazuje, że kryterium punktowe, na które powoływał się Zarząd Dróg Miejskich, jest jedynie pomocniczym kryterium punktowym dla oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej!

„Pomocnicze kryterium punktowe stanowi element wspomagający w procesie analizy potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu lub na przejściu dla pieszych poza skrzyżowaniem.”

Zatem Zarząd Dróg Miejskich powinien nie czekając na tragedię, choćby taka, jaka miała miejsce ponad rok temu na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Artystów, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia dziecka na przejściu dla pieszych, zareagować na interwencje mieszkańców i podjąć odpowiednie działania. Nie jest problemem bowiem popełniać błędy, ale tkwić w błędzie…

Link:

https://przegladwolski.pl/bezpieczne-przejscia-dla-pieszych-2/

Warsztaty w rejonie ul. Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II lini metra22-12-2015

Rozpoczął się już nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra.

Celem warsztatów jest uzyskanie różnorodnych propozycji (koncepcji) programowych i przestrzennych zagospodarowania obszaru w ciągu ulicy Kondratowicza na odcinku pomiędzy planowanymi wejściami do stacji II linii metra tj., stacji „Kondratowicza” (C20) , zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Kondratowicza i ul. Malborskiej, oraz stacji "Bródno" (C21), zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy Rembielińskiej (łączna długość ok. 2,1 km).

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym odbędzie się nabór uczestników, na podstawie przesłanych zgłoszeń. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych pięciu uczestników (lub zespołów projektowych), których zadaniem będzie opracowanie zaproponowanych wcześniej rozwiązań.

W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone konsultacje społeczne i akcja promocyjna. Zostaną zorganizowane spacery z mieszkańcami i odbędzie się otwarta dyskusja na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej tego obszaru Bródna.

Link:   https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/kondratowicza/

Wnioski do m.p.z.p. obszaru Opacz17-12-2015

W związku z podjęciem przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr LXXXIII/2108/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz uprzejmie informuję, że w terminie do 30 grudnia 2015 roku zainteresowani mogą składać wnioski do wskazanego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do m.p.z.p.  obszaru Opacz”). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Link do formularza wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie:

 https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/2014-03_am-03-03_wniosek_do_mpzp_do_wydrukowania_i_do_wypelnienia_odrecznie.pdf 

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 17 grudnia br.16-12-2015

Sedecznie zapraszam na posiedzienie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek), godz. 17.15, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

W porządku obrad  kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Służewa, informacja o korespondencji, która wpłynęła do Komisji oraz sprawy różne.


 

Jaka ma być ul. Miodowa? Raport z konsultacji już gotowy!14-12-2015

Estetyczna, funkcjonalna przestrzeń publiczna o wysokiej jakości – tak zmieni się po remoncie ul. Miodowa. Na decyzję wpłynęli mieszkańcy w konsultacjach społecznych.

Konsultacje w sprawie remontu odbyły się w sierpniu i wrześniu tego roku. W ramach konsultacji zostały zorganizowane spotkania i spacery wzdłuż Miodowej, zaproszeni zostali do zabrania głosu także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

Do wyboru były dwa warianty zmian. Jeden z nich zakładał niewielkie zmiany, porządkujące organizację ruchu i podnoszące jakość przestrzeni. Drugi kładł większy nacisk na historyczną rangę ul. Miodowej, tak by ulica ta była nie tylko korytarzem transportowym, ale nawiązywała do Krakowskiego Przedmieścia. Uwagi składane przez mieszkańców i instytucje (w konsultacje aktywnie zaangażowało się łącznie ok. 150 osób) były podzielone – jednak więcej głosów opowiadało się za drugim wariantem. Dlatego zespół pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, przy udziale dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji, Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej oraz zastępcy Stołecznego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wszystkich uwag, zarekomendował właśnie ten wariant do realizacji.

Miodowa będzie elegancka

To oznacza, że ul. Miodowa znacznie się zmieni. Po remoncie jezdnia będzie miała 6-6,5 m szerokości (dwa pasy ruchu po 3-3,25 m szerokości). Zlikwidowane zostaną pasy rowerowe, ruch rowerowy będzie się odbywał na jezdni. Miejsca postojowe będą wyznaczone w zatokach postojowych w poziomie jezdni. Ich liczba w stosunku do obecnej będzie porównywalna. Chodniki zostaną poszerzone do minimum 3 metrów.
Ul. Miodowa zostanie objęta strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Link do raportu:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_z_konsultacji_miodowa_1.pdf

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.