Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Posiedzenie Komisji Ładu w dniu 23 sierpnia br.22-08-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia br. (wtorek), godz. 16.30, sala Rudniewa, IVp. PKiN.

W porzadku obrad: pierwsze  czytanie  projektu  uchwały  Rady  m.st.  Warszawy  zmieniającej  uchwałę w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowaniaprzestrzennego rejonu Starego Miasta, pierwsze  czytanie  projektu  uchwały zmieniającej  uchwałę w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej, pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  ul. Żelaznej  – część północna B oraz omówienie   koncepcji   miejscowego   planu   zagospodarowani   przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy.
 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek24-07-2016

Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od pon. do pt., a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - https://www.bip.warszawa.pl - zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 22, sala konferencyjna, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 roku.

Skarga do sądu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej20-07-2016

Rada m.st. Warszawy w dniu 7 lipca br. postanowiła wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.102.2016.MO z dnia 24 maja 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/652/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej w części.
W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Rada m.st. Warszawy nie zgadza się  ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie ustalenia wskaźników wielkości powierzchni zabudowy i udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej oraz w odniesieniu do zarzutów niezgodności zapisów planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w zakresie określenia minimalnego wskaźnika procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
Ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej wskaźniki wielkości powierzchni zabudowy i udziału powierzchni biologicznie czynnej ustalono dla terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych pod zabudowę tj. dla terenów działek budowlanych (...)
.

Link do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego nr LEX-I.4131.102.2016.MO z dnia 24.05.2016:
https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/4969/akt.pdf

M.p.z.p. obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej uchwalony15-07-2016

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 7 lipca br. uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej.

15 poprawek do projektu m.p.z.p. Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej14-07-2016

 

W dniu 7 lipca br. Rada m.st. Warszawy przyjeła 15 poprawek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej. Poprawki w swoim zakresie skutkują m.in. koniecznością powtórzenia uzgodnień konserwatorskich oraz ponownym wyłożeniem projektu planu w całości bądź w części do publicznego wglądu. 

Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. Natolina Zachodniego - częśc "Żołny"11-07-2016


Rada m.st. Warszawy w dniu 7 lipca 2016 roku  przyjęła Uchwałę nr XXXI/781/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żołny, którego granice wyznaczają:

od południa: południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny” do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy 30 KUD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”,

- od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy 30 KUD, zachodnia granica działek nr ew. 109 i 108 z obrębu 1-09-26, zachodnia granica działki nr ew. 107 z obrębu 1-09-26
i jej przedłużenie na północ do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy 8 KUL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”, wschodnia i południowo – wschodnia linia rozgraniczająca ulicy 8 KUL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”,

- od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy 30 KUD i jej przedłużenie do wschodniej granicy obrębu 1-09-26,

- od wschodu: wschodnia granica obrębu 1-09-26 do południowej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „Żołny”.
 


 

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.